Obchodné podmienky

Obchodné a dodacie podmienky predaja výrobkov platné pre maloobchod

Vážení zákazníci,
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jas- ných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.biotrend.sk ďalej len "BIOtrend" sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

1. Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.biotrend.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:
NATURe TREND s. r. o.
Bystrická 122
040 11 Košice
IČO: 36 595 888, DIČ: 20 22 03 60 38, IČ DPH SK 20 22 03 60 38,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu KE I., odd. Sro, vložka č. 16862/V (ďalej len "Pre- dávajúci").
Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:
a) na stránke www.biotrend.sk
b) mailom na adrese: biotrend@biotrend.sk
Tieto obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.
Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.biotrend.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa bodu 2. týchto obchodných podmienok.

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci si môže na internetovom obchode www.biotrend.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KÚPIŤ. Po výbere tovaru kupujúci stlačí tlačidlo KÚPIŤ, následne vyberie množstvo a klikne na tlačidlo AK- TUALIZOVAŤ. Potvrdí súhlas s obchodnými a všeobecnými podmienkami a stlačí tlačidlo SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ. V ďalšom kroku kupujúci vyplní všetky povinné osobné údaje a vyberie spô- sob platby, stlačí tlačidlo OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY a tovar je týmto záväzne objednaný. Kupujúci dostane potvrdzujúci email o kúpe. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohod- nutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné a dodacie podmienky.
Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo tele- fonicky. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. Záväzným potvrde- ním objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj to- varu. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objed- návke a v dohodnutom termíne.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, množstva to- varu, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôso- bom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

3. Vybavenie objednávky
Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch. Podľa spôsobu objednania tovaru je zá- kazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom-automatická odpoveď alebo telefo- nicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, krstného mena, telefónneho čísla, atď. Ak je tovar na sklade, je vyexpedovaný do 3 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar, alebo časť tovaru na sklade nie je, bude Kupujúci informovaný buď e-mailom, alebo telefonicky a s Predávajúcim sa do- hodne na ďalšom postupe.

4. Spôsob doručenia a ceny za dopravu
Tovar dodávame prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS a Slovenskej pošty.

Ceny za poštovné a balné:

Poštovné

Objednávka do 10kg ....  4 € 
Objednávka do 15kg ....  5 € 
Objednávka do 25kg ....  7 € 
Objednávka do 40kg ....  9 € 
+ každých začatých 10kg naviac .... 2 €

5. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas za- platiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.biotrend.sk v čase odoslania objednávky
Kupujúceho Predávajúcemu.
Cena uvedená pri jednotlivom tovare platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné, balné, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené v popise tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho uhradiť platbu za tovar vopred, prípadne na dobierku pri preberaní tovaru.
Ku kúpnej cene tovaru je pripočítané poštovné a balné.
Pokladničný doklad na kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu vystavený Predávajúcim, ktorý bude zaslaný Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. V prí- pade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy) vopred a Predáva- júci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.
Údaje pri prevode alebo vklade na účet Predávajúceho:
Číslo účtu NATURe TREND s.r.o.: SK2402 0000 0000 2031 8442 56
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: č.objednávky Suma: Celková čiastka na objednávke

6. Dodacie podmienky
Tovar na internetovom obchode www.biotrend.sk predstavuje pre Kupujúceho ponuku tovaru, nepredstavuje aktuálny stav produktov na sklade Predávajúceho.
Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru v čo najkratšom termíne vzhľadom na spôsob doručenia
Kupujúcimu a prevádzkové možnosti Predávajúceho. V prípade, že sa objednaný tovar nenachádza na sklade Predávajúceho, bude o dodacej lehote a termíne dodania Predávajúci Kupujúceho infor- movať e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že Kupujúci neakceptuje termín dodania má právo objednávku stornovať, bez akýchkoľvek sankcií. V prípade, že si Kupujúci zvolí spôsob úhrady pro- stredníctvom vkladu na bankový účet, tovar mu bude odoslaný až po pripísaní peňažných pro- striedkov na účet Predávajúceho. Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky Ku- pujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.
Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí, či vonkajší obal balíka a le- piaca páska nie sú poškodené. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je Kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prí- tomnosti dopravcu prípadne tovar neprebrať. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujú- cemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je Kupujúci povinný preštudovať si návod na užívanie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavi- nené prepravcom.
Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby doručenia Kupujúcemu.
Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

7. Storno objednávky
7.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred doručením potvrde- nia o odoslaní objednávky písomne alebo telefonicky.
7.2. Storno objednávky zo strany Predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpo- vedá na e-maily atď.)
b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa to- varu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 7-mich pracovných dní.

8. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
V zmysle § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:
- Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slú- žiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote do- ručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.
Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
- Ak kupujúci už tovar prevzal, je v prípade odstúpenia od zmluvy nutné zaslať ho v zákonnej le- hote späť na adresu sídla: NATURe TREND s. r. o., Bystrická 122, 040 11 Košice, Slovensko.
Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné pod- mienky:
* tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
* tovar nesmie byť použitý,
* tovar musí byť nepoškodený,
* tovar musí byť kompletný,
* tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
* odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prí- padnú stratu, či poškodenie na ceste k nám,
* pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru peniaze za tovar bez ná- kladov za doručenie vráti predávajúci kupujúcemu prevodom na účet uvedený v odstúpení a to naj- neskôr do 7 pracovných dní po odstúpenia od zmluvy a fyzickom doručení tovaru predávajúcemu, za podmienky, že budú splnené vyššie uvedené požiadavky na vrátenie tovaru.
Tovar, ktorý vracia kupujúci predávajúcemu nesmie byť zaslaný na dobierku, pokiaľ tak ku- pujúci urobí, tovar nebude možné prevziať.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci akceptovať od- stúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

9. Záruka a servis
Pre určité druhy tovaru je možné v zmysle právnych predpisov stanoviť kratšiu záručnú lehotu ako zákonnú záručnú lehotu, v takom prípade je táto na tovare vyznačená ako „minimálna trvanli- vosť do“ alebo obdobne. Ak je na predávanom tovare (na obale alebo v návode) vyznačená lehota na použitie (expirácia) neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci zodpo- vedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám.
Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo ná- vodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úde- rom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandard- ných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.
K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru a podrobný popis vady. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný.
Postup reklamácie rieši Reklamačný poriadok.

10. Reklamačný poriadok
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 250 /2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.
Tieto ustanovenia neplatia pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zod- povednosť za vady sa v tomto prípade riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.
„Predávajúci“ je spoločnosť NATURe TREND s. r. o., Bystrická 122, 040 11 Košice, IČO: 36 595
888, DIČ: 20 22 03 60 38, IČ DPH SK20 22 03 60 38, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Ke I., odd. Sro, vložka č. 16862/V.
„Kupujúci“ je:
1. spotrebiteľ – osoba, ktorá nakupuje na osobnú spotrebu
2. fyzická/právnická osoba – podnikateľ – osoba, ktorá nakupuje za účelom podnikania
10.1 Právo kupujúceho na reklamáciu vád tovaru
Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je Kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamovať ho). Zodpovedná osoba je povinná po preskúmaní rozhodnúť o rekla- mácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas po- trebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Po
uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o kto- rých ho predávajúci informoval.
Predávajúci zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustano- vením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka s cieľom informovať ho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení rekla- mácie telefonické alebo písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
Ak tovar vykazuje zjavné vady t.j. poškodený prepravný obal, je Kupujúci oprávnený tovar nepre- vziať. V takom prípade je zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajú- ceho alebo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu: NATURe TREND s.r.o.
Bystrická 122
040 11 Košice
Slovenská republika
Pred zaslaním tovaru oznámi kupujúci reklamáciu predávajúcemu na email: biotrend@biotrend.sk alebo poštou na adresu zaslania tovaru. K reklamovanému tovaru prosím priložte daňový doklad o kúpe tovaru.
V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu, rozhodujúci dátum na lehotu rekla- mácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar
poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k neho po- škodeniu pri preprave, prípadne zásielku poistiť.
10.2 Záručné podmienky
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne od- stránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len sú- časti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujú- cemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opä- tovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
10.3 Záverečné ustanovenia reklamačného poriadku
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia
V Košiciach 24.12.2016.

11. Ochrana osobných dát
Pri realizovaní Vašich objednávok cez internetový obchod www.biotrend.sk potrebujeme poznať
niektoré vaše osobné údaje. Evidované údaje o Kupujúcich sú používané výlučne pre potreby in- ternetového obchodu www.biotrend.sk – najmä kúpy a doručenia kupujúcim objednaného to-
varu. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy nebudú zverejnené ani nebudú poskytnuté inému subjektu s výnimkou dopravcu t.j. subjektu, ktorý zabezpečí doručenie tovaru Kupujúcemu a spoločnosti vedúcej predávajúcemu účtovníctvo; pričom s týmito spoločnosťami sa zaväzujeme upraviť náš zmluvný vzťah tak, aby boli Vaše osobné údaje chránené rovnako, ako sa k tomu zaväzujeme my. Na ochranu osobných úda- jov je kladený vysoký dôraz. Vaše údaje sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneu- žitiu. Osobné údaje za účelom doručenia tovaru môžu byť poskytnuté prepravcovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je za účelom naplnenia kúpnej zmluvy povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, e-mailovú adresu a číslo telefónu.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Prevádzkovateľom informačného systému je: NATURe TREND s.r.o., Bystrická 122, 040 11 Košice. IČO: 36 595 888, DIČ: 20 22 03 60 38, IČ DPH SK20 22 03 60 38, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Ke I, odd. Sro, vložka č. 16862/V.
Účelom spracovania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a následné doručenie tovaru ku- pujúcemu, ktorý prostredníctvom internetovej stránky www.biotrend.sk objednáva a nakupuje tovar predávaný prostredníctvom tohto e-shopu.
Dotknutou osobou je Kupujúci, ktorý nakupuje prostredníctvom e-shopu za týmto účelom ozna- muje Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa dodania tovaru vrátane PSČ, e-mailová adresa a číslo telefónu. Osobné údaje, pri ktorých nie je vyznačená ich nepovinnosť sú povinnými osobnými údajmi a ich poskytnutie je podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy a zabez- pečenia doručenia tovaru.
Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Predávajúceho:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom sys- téme Predávajúceho v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. po-
učenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak Predáva- júci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúva- nia,
e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúva- nia úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poisťovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Práva dotknutých osôb podľa písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo by jeho uplatnením bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,
majú právo u Kupujúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v týchto Obchodných a dodacích podmienkach a žiadať o ich likvidáciu.
Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u Predávajúceho namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať Predá- vajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spra- cúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskú- maní rozhodnutia budú mať zamestnanci Predávajúceho. O spôsobe preskúmania a výsledku ziste- nia Predávajúci informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:
• písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou musí dotknutá osoba písomne doručiť Predávajúcemu najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
• osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Predáva- júci povinný odovzdať dotknutej osobe.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
Kupujúci vyhlasuje, že oboznámením sa s týmito Obchodnými a dodacími podmienkami súhlasí v zmysle ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich v informačnom sys- téme súvisiacom s prevádzkovaním e-shopu. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písom- nou formou.
Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom e-shopu) je správcom a
súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsa- hujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

12. Záverečné ustanovenia
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou emailu alebo in- ternetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu.
Každý Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami.
Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka - pre maloobchod alebo Obchodného zákonníka - pre veľkoobchod.
V Košiciach 24.12.2016
Aktualizované 01.03.2022